Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej vzdělávacích on-line testů a kurzů, seminářů, workshopů a dalších materiálů, které najdete na webových stránkách www.nadace-eufi.cz a www.stastniabohati.cz

Vážení zákazníci,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej vzdělávacích seminářů, workshopů, e-booků a prodej vzdělávacích on-line testů a kurzů. Na webových stránkách www.nadace-eufi.cz nebo www.stastnibohati.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš již přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko na objednávkové stránce webu. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou produktu totiž zaškrtáváte políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej vzdělávacích seminářů, workshopů, e-booků, knih a prodej vzdělávacích on-line testů a kurzů (vše dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno i jen jako „produkty“) přes webové rozhraní (dále jen „služby“).

Samotný nákup produktů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o nás

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou produktů a jak se platí?

V. Jakým způsobem vám budou dodány produkty a služby?

VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem?

VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS

Nadace EU&FI

IČ: 08904821

Sídlo: Nerudova 198/36, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Jsme zapsaní v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou N 515.

Nejsme plátci DPH.

E-mail: info@nadace-eufi.cz (pro komunikaci ohledně Produktů)

Telefon: +420 604 244 235

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedených e-mailech jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, s námi uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi těchto produktů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). I když předpokládáme, že typickým Kupujícím, který si produkty nebo služby koupí, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej našich produktů je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní i s využítím e-mailové komunikace je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany (u všech typů produktů). Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní anebo e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených produktů, jejich obsah s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Pokud budete mít doplňující dotazy, určitě nás kontaktujte ještě před odesláním objednávky a vše potřebné objasníme. Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří produkty pořídili a vyzkoušeli před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ: a) Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), případně vyberete způsob úhrady, pokud je v době objednávky nabízeno víc variant. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky, její součástí (přílohou) je i zálohová faktura na produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je v případě objednávky produktu Smlouva uzavřena.

b) Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o nás“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Objednávat produkty přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

IV. JAK JE TO S CENOU PRODUKTŮ A SLUŽEB A JAK SE PLATÍ?

1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Nejsme plátce daně z přidané hodnoty. Pro objednávky z jiných zemí EU však prosím sledujte i údaje uvedené na objednávkové stránce, naleznete zde podrobnosti týkající se institutu identifikované osoby. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní nebo e-mailu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt a službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátíme. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt a službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

– bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu, je-li tato možnost nabídnuta na objednávkové stránce konkrétních produktů a služeb. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. (platební brána), která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

 

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s.:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v EUR (u objednávek ze Slovenska a dalších zemí EU). Není-li přímo na webovém rozhraní uvedeno jinak, použije se pro přepočet kurz 25 Kč / EUR zaokrouhlený na celé Kč.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám po přijetí platby vystavíme a na e-mail uvedený v objednávce zašleme fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU DODÁNY PRODUKTY A SLUŽBY?

A. DODÁNÍ PRODUKTŮ

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou e-mailovou adresu jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi tištěné knihy bude produkt odeslán na vaši adresu nebo předán osobně na adrese dle vzájemné domluvy po zaplacení kupní ceny, o odeslání knihy budete informováni na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Při koupi on-line testu nebo kurzu vám po uhrazení ceny bude jeho dodavatelem vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní webu dodavatele a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line test nebo kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Při zakoupení účasti na vzdělávacím semináři nebo workshopu vám bude potvrzení rezervace vaší účasti dodáno na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

2. DODACÍ LHŮTA: E-book či on-line test nebo kurz bude dodán při platbě on-line kartou nebo rychlým on-line bankovním převodem obratem po zaplacení a při platbě klasickým bankovním převodem nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Tištěná kniha Vám bude odeslána do 3 pracovních dní po zaplacení resp. u platby bankovním převodem od připsání peněz na náš bankovní účet. Potvrzení rezervace účasti na vzdělávacím semináři nebo workshopu vám bude zasláno do 3 pracovních dní po zaplacení resp. u platby bankovním převodem od připsání peněz na náš bankovní účet.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U elektronicky poskytovaných produktů a služeb nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány, žádné náklady na dopravu či dodání. U tištěných knih je cena dopravy na vaši adresu zahrnuta v objednávce, je součástí prodejní ceny a je účtována ve faktuře. V případě osobního předání tištěné knihy není účtována cena za dodání zboží.

4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás, abychom mohli zjednat nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. těchto VOP (reklamační řád).

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

B. DODACÍ A STORNO PODMÍNKY

1. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané Kupujícímu jsou určeny pouze pro účely výuky jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez našeho vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Kupující, Prodávající i lektor účastnící se seminářů a workshopů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

2. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VÝUKOVÝCH SEMINÁŘŮ A WORKSHOPŮ: Kupující je v celém průběhu semináře nebo workshopu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník semináře nebo workshopu je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším osobám jeho jednáním, a za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání semináře nebo workshopu.

3. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na seminářích nebo workshopech nenarušovat jejich průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsme oprávněni Kupujícího vyloučit z účasti na výukovém semináři nebo workshopu či jejich části v případě, že Kupující nerespektuje tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodí průběh akce, ostatní účastníky či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. zejména chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Kupujícího ze semináře nebo workshopu nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

4. STORNO PODMÍNKY: V případě, že se daného semináře nebo workshopu nemůžete nebo nechcete zúčastnit, oznamte to prosím předem, případně zašlete zprávu na náš e-mail nebo sms zprávu na telefonní kontakt uvedený v čl. I. těchto VOP. Pokud svoji neúčast včas neoznámíte, je seminář nebo workshop považován za absolvovaný. Dle § 1837 odst. 1. písm. j) NOZ není možno od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit bez uvedení důvodu (jde o smlouvu o využití volného času, kdy je předem stanovený termín plnění).

5. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na seminář nebo workshop a zaplacením jejich ceny dáváte souhlas s tím, aby v jejich průběhu byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v našich propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na naši e-mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. I VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM?

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Ke zpřístupnění obsahu v on-line testu nebo kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Audio a video obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporujícího audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé video a zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line testu nebo kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit, v případě závažného porušení těchto povinností i bez předchozího upozornění. V případě uživatelského účtu na webu dodavatele produktu jste povinni se řídit také podmínkami použití produktu daného dodavatele.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. E-BOOKY, ON-LINE TESTY A KURZY, TIŠTĚNÉ KNIHY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání e-booku, on-line testu nebo kurzu anebo tištěné knihy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-booků a on-line testů nebo kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Protože jsme si přínosem a kvalitou e-booků a on-line testů a kurzů jistí a současně si přejeme, abyste měli možnost si předané návody a postupy v praxi vyzkoušet, dáváme všem Kupujícím možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 14 dnů od dodání e-booku anebo on-line testu nebo kurzu (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do on-line testu nebo kurzu). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na info@nadace-eufi.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I těchto VOP. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Při odstoupení od Kupní smlouvy jsme oprávněni vám ihned po odstoupení od Kupní smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do on-line testu nebo kurzu.

2. SEMINÁŘE A WORKSHOPY: Podle § 1837 písm. j) NOZ nelze od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit bez udání důvodů (jde o smlouvu o využití volného času, kdy je předem určen termín plnění).

3. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy nebo využití garance u produktů vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za produkt. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny v době splatnosti, jsme oprávnění od Smlouvy odstoupit, odstoupení lze učinit i e-mailem zaslaným na váš e-mail uvedený v objednávce. V případě, že jsme od vás obdrželi předtím částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

5. Jak vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady u produktů nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li Spotřebitelem, odpovídáme vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu. V případě seminářů a workshopů můžete reklamovat vady služby.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám produkt (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese info@nadace-eufi.cz.

2. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 15.2.2020.

Sleva pro ranní ptáčata

Rezervace do kurzu Šťastní a bohatí

Rezervujte si nezávazně místo. Na e-mail vám pošleme slevový poukaz 100 Kč. Dáme vám přednostně vědět, než kurz spustíme.

Kurz spouštíme 20. 3. 2021 ve 12:00.